دسته بندی ها

حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران با توجه به استاندارد های مشتری مداری تعریف شده در دستور کار مجتمع فنی و تخصصی فناوریهای نوین قرارگرفته و تمام مدیران و کارمندان این مجتمع با توجه به قوانین حاکم در کشور عزیزمان ملزم به اجرای ان میباشند.

پشتیبان اپن کارت فارسی
فروشگاه فناوریهای نوین nt-shop.ir © 2021