دسته بندی ها

شماره حسابها

لطفا مبلغ نهايي فاكتور را به شماره كارت:

2851 3603 3379 6104

بانك ملت بنام کاظم اولیائی واريز كنيد.

توجه نماید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعین شده سفارش  شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

پشتیبان اپن کارت فارسی
فروشگاه فناوریهای نوین nt-shop.ir © 2021